۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت

لینک اولویت پژوهشی

1-الویت پژوهشی وزارت بهداشت

https://fnm.iums.ac.ir/files/fnm/files/moaven_pajoheshi/olaviat/olaviat-vezarat-98-01-20.pdf

2- الویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

http://www.jmu.ac.ir/Images/UserFiles/7105/file/olaviat.pdf

3- الویت پژوهشی پزشک قانونی کشور

https://fnm.iums.ac.ir/files/fnm/files/moaven_pajoheshi/olaviat/olaviat-ghanon-98-01-20.pdf

4-الویت پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

https://fnm.iums.ac.ir/files/fnm/files/moaven_pajoheshi/olaviat/olaviat-mavad-98-01-20.pdf

5-اولویت های پژوهشی چهارمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر)

https://fnm.iums.ac.ir/files/fnm/files/moaven_pajoheshi/olaviat/olaviat-nasr-98-02-15.pdf