۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر
مقایسه نتایج درمانی شکستگی دیستال رادیوس با دو روش پین گذاری بسته و گچ گیری با پلیت در بیماران بستری شده در بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت

مقاله ای از واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) در مورد مقایسه نتایج درمانی شکستگی دیستال رادیوس با دو روش پین گذاری بسته و گچ گیری با پلیت در بیماران بستری شده در بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت 

تعداد دانلود تا کنون: 1
بررسی علل بستری سالمندان در بیمارستان امام خمینی شهر جیرفت

مقاله ای از واحد توسعه وتحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) در مورد بررسی علل بستری سالمندان در بیمارستان امام خمینی شهر جیرفت

تعداد دانلود تا کنون: 1
بررسی میزان دانش و عملکرد پرستاران اورژانس بیمارستان امام خمینی جیرفت از نحوه تریاژ داخل بیمارستانی

مقاله ای از واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) در مورد بررسی میزان دانش و عملکرد پرستاران اورژانس بیمارستان امام خمینی جیرفت از نحوه تریاژ داخل بیمارستانی

تعداد دانلود تا کنون: 1
بررسی میزان اطلاعات پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت و ارزیابی آمادگی آنها درهنگام بروز بحران

مقاله ای از واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) در مورد بررسی میزان اطلاعات پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت و ارزیابی آمادگی آنها درهنگام بروز بحران

تعداد دانلود تا کنون: 1
بررسی اولین علامت ظاهر شده و ارزیابی اختلالات بویایی و چشایی در طول دوره بیماري و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کووید-19

مقاله ای از واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) در مورد بررسی اولین علامت ظاهر شده و ارزیابی اختلالات بویایی و چشایی در طول دوره بیماري و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کووید-19

تعداد دانلود تا کنون: 1
وجود زخمهاي متعدد روده باريك شبيه به بيماري كرون

مقاله ای با همکاری واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) با  عنوان وجود زخمهاي متعدد  روده باريك شبيه به بيماري كرون

تعداد دانلود تا کنون: 1