۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر

نام کارگاه

تاریخ

مدرس

روش تحقیق

25/2/1399

دکتر سلمان دانشی

اخلاق و پژوهش

29/3/1399

دکتر مینا مبشر

شناسایی مجلات معتبر و غیرمعتبر

27/4/1399

دکتر سلمان دانشی

سرچ پیشرفته

17/5/1399

دکتر سلمان دانشی