۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي

نام کارگاه

تاریخ

مدرس

روش تحقیق

25/2/1400

دکتر سلمان دانشی

اخلاق و پژوهش

29/3/1400

دکتر مینا مبشر

شناسایی مجلات معتبر و غیرمعتبر

27/4/1400

دکتر سلمان دانشی

سرچ پیشرفته

17/5/1400

دکتر سلمان دانشی