۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر
کارگاه آموزشی کارآزمایی بالینی(GCP)
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
کارگاه آموزشی کارآزمایی بالینی(GCP)
کارگاه آموزشی کارآزمایی بالینی(GCP)
داشتن سابقه سزارین قبلی مهمترین علت به دنیا امدن نوزادان نارس در جنوب کرمان بود.
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۰ مرداد
بررسی عوامل خطر مرتبط با رخداد نوزاد نارس در جنوب استان کرمان
داشتن سابقه سزارین قبلی مهمترین علت به دنیا امدن نوزادان نارس در جنوب کرمان بود.
دوز بوستر پاستوکووک پلاس بر روی افراد واکسینه شده با دو دوز واکسن بهارات کارایی موثر داشت.
۱۴۰۱ سه شنبه ۴ مرداد
عنوان پروژه: ارزیابی تاثیر واکسن Covaxin Baharat India در میزان موارد عفونت علامتدار و بدون علامت آتی و شناسایی سویه های فرار از واکسن
دوز بوستر پاستوکووک پلاس بر روی افراد واکسینه شده با دو دوز واکسن بهارات کارایی موثر داشت.
جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)
۱۴۰۱ يکشنبه ۲ مرداد
جلسه شورای پژوهشی بیمارستان امام خمینی (ره) یکشنبه 1401/5/2 جهت بررسی برنامه عملیاتی سال 1401 واحد توسعه و تحقیقات بالینی و بررسی پروپوزال گروه ارتوپدی برگزار شد.
جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)
سرپرست مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) معرفی شد
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
مدیرپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از معرفی سرپرست مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) خبر داد.
سرپرست مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) معرفی شد
برگزاری نشست بررسی عملکرد واحدهای معاونت تحقیقات
۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
برگزاری نشست بررسی عملکرد واحدهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
برگزاری نشست بررسی عملکرد واحدهای معاونت تحقیقات
بازدید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از واحد تحقیقات بالینی
۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد
بازدید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از واحد تحقیقات بالینی
بازدید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از واحد تحقیقات بالینی
راه اندازی واحد تحقیقات بالینی در بیمارستان امام خمینی (ره)
راه اندازی واحد تحقیقات بالینی در بیمارستان امام خمینی (ره)
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۳ دي
راه اندازی واحد تحقیقات بالینی در بیمارستان امام خمینی (ره)
راه اندازی واحد تحقیقات بالینی در بیمارستان امام خمینی (ره)
مجوز راه اندازی واحد توسعه تحقیقات واحد بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)
مجوز راه اندازی واحد توسعه تحقیقات واحد بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۳ دي
مجوز راه اندازی واحد توسعه تحقیقات واحد بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)
مجوز راه اندازی واحد توسعه تحقیقات واحد بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)
جلسه شوری پژوهشی واحد تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)
جلسه شوری پژوهشی واحد تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۳ دي
جلسه شوری پژوهشی واحد تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)
جلسه شوری پژوهشی واحد تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)