۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
راه اندازی واحد تحقیقات بالینی در بیمارستان امام خمینی (ره)
راه اندازی واحد تحقیقات بالینی در بیمارستان امام خمینی (ره)
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۳ دي
راه اندازی واحد تحقیقات بالینی در بیمارستان امام خمینی (ره)
راه اندازی واحد تحقیقات بالینی در بیمارستان امام خمینی (ره)
مجوز راه اندازی واحد توسعه تحقیقات واحد بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)
مجوز راه اندازی واحد توسعه تحقیقات واحد بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۳ دي
مجوز راه اندازی واحد توسعه تحقیقات واحد بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)
مجوز راه اندازی واحد توسعه تحقیقات واحد بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)
جلسه شوری پژوهشی واحد تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)
جلسه شوری پژوهشی واحد تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۳ دي
جلسه شوری پژوهشی واحد تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)
جلسه شوری پژوهشی واحد تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا ...
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا آغاز شد
۱۴۰۰ سه شنبه ۷ ارديبهشت
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا آغاز شد
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا آغاز شد
برنامه کارگاههای واحد توسعه و تحقیقات بالینی
برنامه کارگاههای واحد توسعه و تحقیقات بالینی
۱۴۰۰ سه شنبه ۷ ارديبهشت
برنامه کارگاههای واحد توسعه و تحقیقات بالینی
برنامه کارگاههای واحد توسعه و تحقیقات بالینی
واکسن کووید 19 با 6 پلتفرم مختلف در کشور در حال ساخت است
۱۴۰۰ سه شنبه ۷ ارديبهشت
وزیر بهداشت گفت: با ۶ پلتفرم مختلف در کشور، واکسن در حال ساخت است و جزیره ای هم کار نمی کنیم و هر ۶ پلتفرم هم به نتیجه می رسند که یکی از بهترین های آنها، تولید واکسن پاستور است.
واکسن کووید 19 با 6 پلتفرم مختلف در کشور در حال ساخت است
دو عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب شدند
۱۳۹۹ يکشنبه ۳ اسفند
دو عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب شدند
دو عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب شدند
ویروس جهش یافته در کشور در گردش است
۱۳۹۹ يکشنبه ۳ اسفند
ویروس جهش یافته در کشور در گردش است
ویروس جهش یافته در کشور در گردش است
مجموعه وبینار و کارگاه واحد تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۳ آذر
مجموعه وبینار و کارگاه واحد تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)
وبینار بهداشت روان و کووید-19
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۳ آذر
وبینار بهداشت روان و کووید-19