۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر

ساعت مشاوره حضوری  واحد توسعه و تحقیقات بالینی  از  شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 - 8  می باشد.