۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر

مرکز توسعه تحقیقات بالینی امام خمینی (ره) با توجه به ناچیز بودن سهم پژوهش های بالینی علیرغم ظرفیت بالای منابع مطالعاتی و حضور جمع کثیری از اساتید و اعضا هیات علمی در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی در تاریخ 1 تیرماه 1399  راه اندازی شد و فعالیت خود را آغاز کرد.