۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر

اهداف و برنامه های پژوهش بالینی

* لحاظ شدن اولویتهای پژوهشی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و شرایط خاص هر بیمارستان منطقه و جمعیت تحت پوشش آن با نگاه ویژه به ارتقای کیفیت خدمات بالینی و غیربالینی در تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی

* فراهم کردن تسهیلات مورد نیاز برای انجام پژوهش های بالینی

* توانمندسازی اعضای هیات علمی ، پرسنل و دانشجویان در زمینه ی انجام پژوهش های بالینی

* ارائه ی مشاوره های تخصصی به محققین در خصوص: روش تحقیق، مقاله نویسی ،  نحوه ی دریافت کد اخلاق، کد کارآزمایی های بالینی و برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه ی پژوهش