۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر

از کلیه ی اساتید و دانشجویان گرامی که ازمشاوره های واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) و خدمات پژوهشی موجود در این واحد جهت انجام کارهای پژوهشی خود استفاده می نمایند ، درخواست می شود تا در کلیه ی مقالات و گزارش های پایانی طرح ها و پایان نامه های خود، در قسمت تقدیر و تشکر از واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)  تقدیر و قدردانی نموده و در قسمت افیلیشن مقالات  افیلیشن واحد توسعه و تحقیقات بالینی را مرقوم فرمایند

با تشکر
معاونت پژوهشی بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)