۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت

از کلیه ی اساتید و دانشجویان گرامی که ازمشاوره های واحد توسعه تحقیقات بالینی امام خمینی و خدمات پژوهشی موجود در این واحد جهت انجام کارهای پژوهشی خود استفاده می نمایند ، درخواست می شود تا در کلیه ی مقالات و گزارش های پایانی طرح ها و پایان نامه های خود، در قسمت تقدیر و تشکر از معاونت پژوهشی بالینی امام خمینی (ره)  تقدیر و قدردانی نموده و در قسمت افلیشین مقالات  افیلیش افیلیشن واحد توسعه تحقیقات بالینی را مرقوم فرمایند

با تشکر
معاونت پژوهشی بالینی امام خمینی (ره)