۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت

کارشناس مسئول واحد:مهسا دلفاردی

درجه علمی: هیئت علمی پژوهشی  (کارشناسی ارشد علوم تشریح)

ایمیل: dalfardimahsa@gmail.com