۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر

مراحل بررسی و تصویب طرح های پژوهشی در شورای پژوهشی بیمارستان

*ارسال طرح به کارشناس تحقیقات بالینی از طریق سامانه پژوهان

*بررسی اولیه و رفع نقص طرح توسط مشاورین پایگاه و در صورت نیاز عودت طرح به مجری جهت رفع نقص از طریق سامانه پژوهان

*تعیین زمان بررسی طرح در شورای پژوهشی بیمارستان پس از تأیید مشاور پژوهشی پایگاه 

*اعلام نظر شورای پژوهشی بیمارستان به مجری طرح جهت انجام اصلاح و اعمال نظر شورا از طریق سامانه پژوهان

*دریافت نسخه اصلاح شده طرح از طریق سامانه پژوهان از مجری توسط پایگاه تحقیقات بالینی

*تأیید نهایی اعمال تغییرات توسط یکی از اعضا بر شورای پژوهشی بیمارستان

*ارسال طرح پژوهشی از طریق کارشناس سامانه به رئیس واحد